Privacyverklaring

We begrijpen dat de privacy van u en uw medewerkers belangrijk is en dat u waarde hecht aan de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en gedeeld. We respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten. NextTech Security zet zich in om uw privacy en gegevens te respecteren, beveiligen en beschermen. Daarbij willen we ook transparant zijn over welke gegevens we verzamelen en hoe we met deze gegeven omgaan.

Onze privacyverklaring geeft u informatie over welke gegevens we verzamelen, wat we met deze data doen, hoe we er voor zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft en uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

1. Inleiding

NextTech Security b.v. (“NextTech”), gevestigd aan Kerkenbos 1053K te (6546 BB) Nijmegen, KvK-nummer 68933886, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. NextTech respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en beschermd deze middels passende technische en organisatorische maatregelen. NextTech houdt zich daarbij aan de wet.

2. Verwerking persoonsgegevens

NextTech verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. NextTech verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • Voortgang, resultaten en afdeling/team ten behoeve van de metingen en (online)trainingen

NextTech verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Voor het tonen van gerichte advertenties
 • Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Ten behoeve van een sollicitatieprocedure
 • Persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen
 • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Cookies, of vergelijkbare technieken

NextTech gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4. Externe verwerking

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten NextTech, behalve in een van de volgende omstandigheden.

 • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.
 • Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.
 • We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer het CRM-systeem, Nieuwsbrief platform en de leverancier van de hosting.
 • Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. NextTech maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren.

5. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten:

 • Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken.
 • In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.
 • U kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:
  – de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  – u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  – u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  – de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  – wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  – wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.
 • Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).
 • Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.
 • U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Wilt u van opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@nexttech.nl. NextTech zal op uw verzoek binnen 28 dagen beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

6. Vragen of klachten?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@nexttech.nl. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Vragen of interesse?

Heeft u vragen of wilt u advies over onze producten of diensten? Wij helpen u graag verder.

   088 - 01 81 600    info@nexttech.nl